Vedtægter for seniorforeningen

Vedtægter for Seniorklubben ved Haderslev Kommune

§ 1.
NAVN
Seniorklubbens navn er HADERSLEV KOMMUNES SENIORKLUB. Foreningen er hjemmehørende i Haderslev Kommune.

§ 2.
FORMÅL
Seniorklubben etableres som en selvstændig forening med egne vedtægter, men med tilknytning til PERSONALEFORENINGEN FOR ANSATTE VED HADERSLEV KOMMUNE med det formål, dels at seniorerne bevarer forbindelsen til den tidligere arbejdsplads og dens medarbejdere, dels at forbindelsen mellem seniorerne styrkes.

ARRANGEMENTER

Seniorklubben har mulighed for at tilrettelægge egne arrangementer med og uden hovedforeningens deltagelse. PERSONALEFORENINGEN kan efter ansøgning give tilskud hertil.

Seniorklubben kan deltage i PERSONALEFORENINGEN's arrangementer efter aftale .

Seniorerne kan endvidere deltage i eventuelle andre underafdelingers arrange-menter mod betaling af normalt deltagergebyr, som tilfældet er i dag med hensyn til arrangementer i Sportsforeningen og Rytmikom.

§ 3.
MEDLEMMER
Som medlemmer af Seniorklubben kan optages alle, som har været kommunalt ansat ved Haderslev Kommune på tidspunktet for pensionering/overgang til efterløn uden andet arbejde end ansættelsesforholdet ved Haderslev Kommune. Eventuel tvivl i forbindelse med optagelse afgøres af bestyrelsen.

§ 4.
MØDER
Seniorklubben afholder så vidt muligt møde 4 gange årligt. Mødet kan forme sig som almindeligt socialt samvær eller have et nærmere angivet indhold.

§ 5.
REPRÆSENTATION I PERSONALEFORENINGEN
Seniorklubbens formand er født medlem i PERSONALEFORENINGEN's bestyrelse, dog uden stemmeret. Det vil sige, at al kommunikation med Seniorklubben sker via det valgte medlems deltagelse i bestyrelsesmøderne samt det årlige planlægningsseminar.

§ 6.
KONTINGENT
Seniorklubben fastsætter selv sit kontingent til egne aktiviteter m.v. og står for opkrævningen af dette.

§ 7.
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er øverste myndighed. Beslutning på generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal.

Hvert år afholdes inden 1. marts en ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse med påtegning af revisor. fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter.
6. Valg af revisor, samt suppleanter.
7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det begæres af 1/3 af seniorklubbens medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, efter bestyrelsens beslutning. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, til vedtagelse, skal fremgå af indkaldelsen og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det reviderede regnskab.
Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen, derunder bestyrelsens beslutninger. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 8 hverdage før generalforsamlingen afholdelse.

§ 8.
BESTYRELSE
Der vælges blandt seniorerne en bestyrelse på mindst 3, max. 5 medlemmer.
Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år, mens suppleanter vælges for 1 år.
I lige år afgår 3(2) medlemmer og i ulige år afgår 2(1-2) medlem(mer).
Valgene skal være skriftlige, hvis blot 1 deltager i generalforsamlingen ønsker det.
Bestyrelsen foretager selv konstituering.
Bestyrelsen er ansvarlig for seniorklubbens økonomi og hele drift.

§ 9.
AFLÆGGELSE AF REGNSKAB
Regnskabsåret følger kalenderåret. Seniorforeningen udarbejder selv et regnskab.
På PERSONALEFORENINGEN's generalforsamling forelægges Seniorklubbens reviderede regnskab til orientering

§ 10.
FORENINGENS OPHØR
Ophør skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil alle medlemmer indkaldes skriftligt. Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Meddelelse om ophør fremsendes til PERSONALEFORENINGEN, som træffer beslutning om, hvortil Seniorklubbens eventuelle midler skal anvendes.

Behandlet på generalforsamlingen den 19. februar 2003 i Haderslev Kommunes Seniorklub. Vedtægtsændringerne anbefales godkendt.

formand dirigent protokolfører