Vedtægter

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte ved Haderslev Kommune

§ 1.
Personaleforeningen for ansatte ved Haderslev kommune.

§ 2.
Foreningen har til formål:
a) at skabe god kontakt mellem alle personalegrupper.
b) at samle medlemmerne om fælles interesser af oplysende, kulturel, selskabelig og sportslig karakter.
Bestyrelsen kan ikke optræde i spørgsmål, der henhører under samarbejdsudvalgenes og de faglige organisationers områder.

§ 3.
Samarbejdet søges skabt ved afholdelse af sociale og kulturelle arrangementer, personalefester og lignende samt ved etablering af muligheder for dyrkelse af medlemmernes særlige interesser, herunder også idrætsinteresser.
Endvidere deltager seniorerne i vore arrangementer efter nærmere aftale.

§ 4.
Som medlemmer i foreningen kan optages enhver, som er ansat ved kommunen, ansat i aktieselskab eller anpartsselskab hvor kommunen ejer mindst 50% af aktiverne og som er en del af "koncernen" Haderslev Kommune, som følge af kommunale samarbejder eller kommunale udliciteringer/privatiseringer, samt institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.
Derudover kan som medlem optages den til enhver tid siddende kommunalbestyrelse.

Det enkelte medlem hæfter ikke for foreningens gæld, ligesom medlemmet ved udmeldelse ikke har krav på andel i foreningens formue. Kontingent betales i hele måneder, og der betales pr. påbegyndt måned.

Indmeldelse og udmeldelse sker på foreningens hjemmeside under medlemsservice.

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med 2 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og udsendelse af Nyhedsbrev via e-mail til medlemmer der er tilmeldt på hjemmesiden.
Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskabet
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisorer, herunder valg af revisorsuppleanter
7. Fastlæggelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning sker, når blot 1 medlem begærer det. Stemmeafgivningen kan kun ske ved personligt fremmøde.
Ingen kan vælges på en generalforsamling uden at være til stede eller have givet skriftligt tilsagn.
Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal (jfr. dog § 11). Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges skiftevis for 2 år ad gangen, således at der i ulige år afgår 4 medlemmer og 5 medlemmer i lige år.
Der vælges desuden 3 suppleanter til bestyrelsen samt revisorsuppleanter. Desuden er formanden for seniorklubben født medlem af bestyrelsen - dog uden stemmeret.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden og næstformanden tegner foreningen. Ved stemmelighed er formandens stemme under alle forhold afgørende.
Bestyrelsen skal afholde mindst et bestyrelsesmøde i hvert kvartal og er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, indbefattet enten formand eller næstformand, er til stede.
Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte diverse underudvalg uden generalforsamlingens godkendelse. Hvervet som bestyrelsesmedlem ophører, såfremt pågældendes ansættelses-forhold ophører.

§ 7.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 8.
Regnskaberne for diverse udvalg udarbejdes separat, men indgår i øvrigt i personaleforeningens regnskab, med undtagelse af seniorklubbens, der forelægges til orientering.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen. Regnskabsåret går fra den i. januar til den 31. december.

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav derom. Indkaldelse skal da ske med 14 dages varsel, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er kommet formanden i hænde.

§ 10.
Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 11.
Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og at beslutningen derom vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt nævnte stemmetal ikke opnås, er forslaget bortfaldet. Hvis det nævnte antal medlemmer ikke er til stede, og forslaget fastholdes, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antal tilstedeværende medlemmer. Ved foreningens opløsning tilfalder dens midler Haderslev Kommune til udsmykningsformål.

15. marts 2011